Articles de juin 2011

Publicité assez weird

Publicité de burger assez weird mettons.

Kick the baby!!!

// CM

Jedi + Douchebag = Jedi A-holes

Jedi A-holes

Jedi A-Holes Strike Back

// CM